Skip to content

11. Købers rettigheder ved mangler

For det tilfælde at varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i loven om forbrugerkøb efter omstændighederne holde købesummen tilbage, vælge imellem udbedring af manglen og omlevering, kræve prisafslag, kræve aftalen ophævet og kræve erstatning fra sælger.

Udbedring af manglen eller omlevering: I det tilfælde at varen har en mangel, kan køberen kræve at sælgeren udbedrer manglen eller omleverer varen til en tilsvarende vare. Sælgeren kan modsætte sig købers krav i det tilfælde, at udførelse af købers krav er umuligt, eller medfører urimelige omkostninger for sælger. Sælgeren skal foretage udbedring af varens mangler eller omlevering inden for rimelig tid. Udbedring eller omlevering skal foretages uden omkostninger og risiko for køberen. Sælgeren kan ikke foretage mere end 2 forsøg på udbedring og omblevering for samme mangel, med mindre der foreligger særlig grund, som gør at yderligere forsøg er rimeligt. Selvom køberen hverken kræver udbedring eller omlevering, kan sælger tilbyde udbedring eller omlevering i det tilfælde, at det sker uden ophold. I det tilfælde at sælger sørger for denne udbedring og eller ombytning, kan køber ikke kræve afslag eller hæve aftalen.

Prisafslag: I det tilfælde at manglen ikke udbedres eller varen ikke omleveres, kan køber kræve forholdsmæssig prisafslag.

Ophævelse af købet: I stedet for prisafslag kan køberen ophæve aftalen, undtagen når manglen er uvæsentlig.

Erstatning: Køberen kan også kræve erstatning for økonomisk tab, han eller hun har måtte lide som følge af at varen har en mangel jf. loven om forbrugerkøb. Køberen må anmelde kravet til sælgeren ved reklamation jf. nærværende kontrakts punkt 11. Reglerne om reklamation gælder ligeledes , og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier stillet af sælger.

*
*
*

Vi bruger cookies for at sikre den bedste oplevelse på vores hjemmeside.
Du accepterer dette ved fortsat brug af hjemmesiden. Læs mere >