|

CSS logo

Aftalevilkår

Læs om vores aftalevilkår

For at du som kunde skal føle dig tryg, når du handler hos os, har vi udarbejdet nedenstående aftalevilkår.

1.1

Lejen betales månedsvis forud senest den første bankdag i måneden. Det er lejers pligt, uanset om lejeopkrævning ikke modtages, at indbetale lejebeløbet ved forfald. Betaler lejer efter fristen, vil rummet blive plomberet, og et gebyr på DKK 100,- bliver pålagt enhver rykkerskrivelse. Lejer har ikke adgang til det lejede, såfremt lejen ikke er betalt rettidigt.

1.2

Såfremt lejer vælger ikke at tilmelde sin lejeopkrævning til PBS tillægges lejeopkrævningen et faktureringsgebyr.

2.1

Lejer skal ved skriftligt varsel senest den 15. i måneden opsige lejemålet til fraflytning ved udgangen af måneden. Der gives ingen refusion dersom lejer vælger at flytte ud før udgangen af måneden. Vælger lejer ikke at benytte sig af sit opsigelsesvarsel vil opsigelsen blive slettet automatisk og et nyt skriftligt varsel skal fremsendes jf. ovenstående betingelser. Vælger lejer at udskyde opsigelsen til efterfølgende måned skal der gives skriftlig besked til udlejer inden udgangen af måneden.

2.2

Udlejer kan opsige lejemålet med en måneds forudgående skriftlig varsel til den første hverdag i en måned.

3.1

Lejer meddeler salgsfuldmagt til Udlejer, der bemyndiges til at sælge de i det lejede opbevarede genstande på offentlig auktion, og oppebære de herfra kommende provenuer til inddækning af ethvert krav, Udlejer måtte have mod Lejer i forbindelse med lejemålets opsigelse eller ophævelse. Salgsfuldmagt er vedhæftet nærværende kontrakt som bilag 1.

3.2

Salgsfuldmagten kan tidligst anvendes i henhold til pkt 3.1 efter 30 dages manglende betaling.

4.1

Lejer har adgang til det lejede i adgangstiden, der fastsættes af udlejer. Ønsker lejer udvidet adgang til lejemålet er udlejer berettiget til at opkræve særskilt betaling herfor.

5.1

Lagerrummet må kun benyttes til oplagring. Ingen eksplosiv eller brandfarlige væsker eller varer må oplagres. Alle former for mad eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie eller benzin før oplagringen.

5.2

Køleskabe, frysere og andre genstande, der indeholder væsker eller kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål må kun opbevares i det lejede, såfremt de er forsvarligt indpakket eller drænet for væske.

5.3

Lejer er erstatningsansvarlig over for tredjemand, såfremt Lejers opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i tilstødende lejemål.

6.1

Det lejede er overtaget, således som det er og forefindes og som besigtiget og antaget af Lejer. Lejemålet er ved indflytning ikke istandsat.

6.2

Ændring af det lejede kan kun foretages efter forudgående skriftligt samtykke fra Udlejer.

7.1

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i det lejede.

7.2

Såfremt Lejer udøver stærkt støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper ejendommens personale, er Udlejer berettiget til at bortvise Lejer fra det lejede. Endvidere vil forhold som: manglende eller for sen betaling af forfalden ydelse, ulovlig brug af det lejede, ulovlig fremleje eller ulovligt udlån, vanrøgt af det lejede, stærkt støjende adfærd eller fraflytning i utide medføre, at Udlejer betragter kontrakten for værende misligholdt, hvorved Udlejer uden yderligere varsel kan ophæve nærværende kontrakt.

7.3

Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt på ejendommens område.

7.4

Det er endvidere forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område. Fjernelse af transportvogne eller andet materiel fra ejendommen vil blive betragtet som tyveri og Udlejer vil foranledige, at der foretages politianmeldelse herom.

7.5

Varer eller skrald, der efterlades af Lejer i ejendommens korridorer eller i det lejede efter aftalens ophør, opsigelse, ophævelse eller udløb, vil blive fjernet på Lejers bekostning.

8.1

Den månedlige leje, kan maksimalt to gange årligt, hæves med minimum 3% uden yderligere varsel.

8.2

Udlejer kan herudover med 1 måneds skriftlig varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende lagerrum.

9.1

Lejer har ingen afståelsesret og ingen fremlejeret til lejemålet.

10.1

Vedligeholdelsespligten påhviler Lejer. Ved lejemålets ophør skal alt det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen.

10.2

Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er Udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for Lejers regning. Lejer er endvidere pligtig at betale husleje i istandsættelsesperioden.

11.1

Såfremt Lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser efter nærværende kontrakt, kan Udlejer vælge at ophæve eller opsige lejemålet eller at fortsætte dette og kræve erstatning.

12.1

Udlejer er ikke ansvarlig over for Lejer for tab, som måtte opstå som følge af, at Lejers opbevarede genstande bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, i det omfang, Lejer skønner det fornødent, selv at drage omsorg for tegning af nødvendige forsikringer.

13.1

Udlejer eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved Lejers misligholdelse ligesom Udlejer efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for Lejer har ret til adgang til det lejede med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.v.

14.1

Lejer forestår selv forsikring af opbevarede effekter, idet disse ikke er omfattet en af udlejer tegnet forsikring.

14.2

Lejer kan gennem udlejer tegne en opbevaringsforsikring. Forsikringen tegnes særskilt.

15.1

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontraktsbestemmelser er truffet særlig aftale, henvises der til Erhvervslejelovens almindelige bestemmelser.

15.2

I en del af foranstående bestemmelser, er der pålagt Lejer mere byrdefulde forpligtelser og/eller mindre vidtgående rettigheder end Erhvervslejelovgivningen angiver og Lejers opmærksomhed er udtrykkeligt henledt herpå inden kontraktens underskrivelse.

16.1

Korrespondance mellem udlejer og lejetager kan foregå digitalt til e-mail og mobiltelefon.

17.1

Lejer har selv ansvaret for løbende at orientere udlejer om ændringer i de personlige stamdata som lejer oplyser ved indgåelsen af denne kontrakt.

Priser på opbevaring

Kontakt os gerne for mere information.

Vi tilbyder opbevaringsrum i forskellige størrelser, fra 0,5 til 150 m2. Find den størrelse, du har brug for, og se vores priser online.

Vi er her for at hjælpe dig

Vores opbevaringseksperter står altid klar til at hjælpe dig. De fleste af vores faciliteter er bemandet, så du kan få personlig hjælp på stedet. Vi er også tilgængelige på telefonen. Tøv ikke med at kontakte os.

Tlf: 70 15 11 11

Foretrækker du at chatte? Vi hjælper dig gerne via vores chatfunktion. Klik på knappen nederst til højre for at åbne chatten.

Klar til at booke opbevaring?

Bestil nemt online, eller kom ind i en af ​​vores butikker

Søg på hjemmesiden

Bliv ringet op  Hvad menes der med gratis van?

  Få van med i købet.

  Når du lejer denne lagerplads, får du rådighed over en gratis van, når du flytter dine ting ind på lageret. Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en rabatkode, som du kan benytte hos vores samarbejdspartnere.
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hvad er lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bærehjælp og chauffør med, når du bestiller lager.

  Ydelsen kræver 6 måneders binding af lagerlejen.

  Hvad er outlet?

  Outletlagre har lavere priser!

  Dette skyldes, at de har en lidt mærkelig form, en stolpe eller et rør på lageret eller lignende.