CSS logo

Købsvilkår

Vilkår og betingelser for vores webshop

For at du som kunde skal føle dig tryg, når du handler hos os, har vi udarbejdet nedenstående købsvilkår.

1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af oplysninger, som sælgeren giver om købet i bestillingsløsningen i netbutikken (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), enhver direkte korrespondance mellem parterne (f.eks e-mail) og disse salgsbetingelser.

Ved modstridende oplysninger, som sælgeren har givet i bestillingsløsningen i netbutikken, ved direkte korrespondance mellem parterne og ved vilkårene i salgsbetingelserne, går direkte korrespondance mellem parterne samt oplysninger givet i bestillingsløsningen forud for salgsbetingelserne, såfremt dette ikke strider mod gældende lovgivning.

Aftalen er bindende for begge parter, når køberens bestilling er modtaget af sælgeren. En part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der er forekommet skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i netbutikken eller købers bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at der forelå sådanne fejl.

For at handle i vores netbutik skal du være fyldt 18 år.

2. Ordrebekræftelse

Når vi modtager din bestilling, vil vi bekræfte ordre og automatisk sende en ordrebekræftelse til dig. Læs ordrebekræftelsen nøje igennem når du modtager den, og undersøg om ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med din bestilling.

Det anbefales at køber kontrollere at ordrebekræftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antal, varetype, pris osv. Er der uoverensstemmelse mellem bestillingen og ordrebekræftelsen, bør køber tage kontakt til sælger snarest muligt.

3. Priser

Alle priser i netbutikken angives i danske kroner og er inklusiv moms. Oplysninger om de totale omkostninger køberen skal betale, inklusiv alle afgifter (moms, told og lignende) og leveringsomkostninger (fragt, porto, fakturagebyr, emballage med videre) samt specificering af de enkelte elementer i totalprisen, gives i bestillingsløsningen før bestilling er foretaget.

4. Risikoen for varer

Risikoen for varen overgår til køberen, når varen er modtaget i henhold til aftalen. Hvis leveringstidspunktet er mødt, og køber undlader at overtage en vare, som er stillet til hans eller hendes rådighed efter aftale, bærer køber alligevel risikoen for tab eller skade, som skyldes varens egenskaber.

5. Fortrydelsesret

Køberen kan fortryde købet af varen efter fortrydelsesrettens bestemmelser. Fortrydelsesret indebærer at køberen uden særlig grund kan returnere varen til sælgeren, selvom der fejl og mangler ved den, og selvom den ikke er leveret. Køber skal give sælger besked om brug af fortrydelsesretten inden 14 dage efter at varen, de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret og fortrydelsesskemaet er modtaget. Modtager køberen fortrydelsesskemaet og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end ved levering af varen, vil fortrydelsesretten løbe fra den dag køberen modtager fortrydelsesskemaet og oplysningerne. Har køberen ikke modtaget tilstrækkelig information eller fortrydelsesskema, vil fortrydelsesfristen ligeledes udløbe 3 måneder efter, at varen er modtaget. I det tilfælde at køberen ikke har modtaget information om fortrydelsesret overhovedet, vil fristen være 1 år. Tilkendegivelsen fra køber til sælger om brug af fortrydelsesret bør af hensyn til senere dokumentation være skriftlig (fortrydelsesskema, e-mail eller brev), og skal indeholde oplysninger om, hvordan køberen vil returnere varen til sælger.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen leveres tilbage til sælger inden for rimelig tid. Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale hele købssummen til køber inden 14 dage fra den dag, sælgeren modtager varen, eller varen er stillet til sælgerens rådighed. Sælgeren kan ikke fastsætte gebyrer for køberens brug af fortrydelsesretten, men sælger kan kræve at køberen skal betale for omkostningerne i forbindelse med returforsendelsen. Køberen kan inspicere indholdet af pakken ved modtagelse, før han eller hun fortryder købet. Varen skal leveres tilbage i samme stand og mængde, som da den blev modtaget af køber. Køber skal sende varen tilbage i originalemballage, hvis dette er muligt. Køberen kan ikke fortryde køb af varer, som forringes hurtigt, eller varer som efter sin art og form ikke kan tilbageleveres.

5.1 Afbestilling af varer og returnering af varer

I henhold til loven om fortrydelsesret har du som forbruger ret til at fortryde dit køb inden 14 dage efter, du har modtaget dine varer. Fortrydelsesretten gælder for så vidt at varen og originalemballagen er i uforandret stand, når den returneres.

Varen kan returneres til vores returcenter:

City Self-Storage Albertslund
Roskildevej 5
2620 Albertslund

Ønsker du at få dine penge retur i forbindelse med returnering af varer, så kan dette udelukkende ske ved overførsel til bankkonto. Vær derfor omhyggelig med at opgive korrekt kontonummer samt navn og adresse. Tilbagebetalingen sker normalt inden for 7 dage efter, vi har modtaget og verificeret din returforsendelse.

6. Inspicering af varen

Når køber modtager varen anbefales det, at han eller hun i rimelig udstrækning inspicerer varen, og undersøger om den er tilsvarende det, som er bestilt, om den har taget skade under transport, eller om den har fejl og mangler. Hvis varen ikke er tilsvarende bestillingen eller har mangler, må køber give sælger besked om dette ved reklamation jf. kontraktens punkt 10.

7. Reklamation ved fejl og mangler samt frist for at melde krav ved forsinkelse

I det tilfælde at der er fejl og mangler ved varen, må køber inden for rimelig tid efter, at han eller hun har opdaget dette, give besked til sælger, om at køber ønsker at påberåbe sig fejl og mangler ved varen. Reklamation kan finde sted indtil 2 år efter modtagelse af varen. Ved forsinkelse må krav rettes til sælger inden for rimelig tid efter at leveringstidspunktet er kommet og gået, og varen endnu ikke er blevet leveret. I det tilfælde at varen er betalt med kreditkort, kan køber også vælge at reklamere og sende krav direkte til kreditudbyder (kredikortselskabet). Krav til sælger eller kreditudbyder skal foretages skriftligt (e-mail eller brev).

8. Køberens rettigheder ved forsinkelse

I det tilfælde at sælgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på købers side, kan køberen i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne tilbageholde købssummen, kræve opfyldelse, ophæve aftalen og kræve erstatning fra sælger.

Opfyldelse: I det tilfælde at sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køberen fastholde købet, og sætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælgeren. Køberen kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der foreligger en hindring, som sælgeren ikke kan omgå, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at det står i væsentlig misforhold til købers interesse i at sælgeren opfylder. Falder hindringerne bort inden for rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Ophævelse af aftalen: Køberen kan ophæve aftalen med sælger i det tilfælde, at forsinkelsen er væsentlige, eller hvis sælgeren ikke leverer varen inden for den tillægsfrist for opfyldelse som køberen har fastsat. Køberen kan dog ikke hæve aftalen mens tillægsfristen løber, med mindre sælgeren har meddelt at opfyldelse ikke kan/vil ske inden for fristen.

Erstatning: Køberen kan endvidere kræve erstatning for tab, som han eller hun måtte lide som følge af forsinkelsen fra sælgers side jf. købelovens bestemmelser.

Køberen må melde krav til sælger ved reklamation jf. nærværende kontrakts punkt 11.

9. Købers rettigheder ved mangler

For det tilfælde at varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i loven om forbrugerkøb efter omstændighederne holde købesummen tilbage, vælge imellem udbedring af manglen og omlevering, kræve prisafslag, kræve aftalen ophævet og kræve erstatning fra sælger.

Udbedring af manglen eller omlevering: I det tilfælde at varen har en mangel, kan køberen kræve at sælgeren udbedrer manglen eller omleverer varen til en tilsvarende vare. Sælgeren kan modsætte sig købers krav i det tilfælde, at udførelse af købers krav er umuligt, eller medfører urimelige omkostninger for sælger. Sælgeren skal foretage udbedring af varens mangler eller omlevering inden for rimelig tid. Udbedring eller omlevering skal foretages uden omkostninger og risiko for køberen. Sælgeren kan ikke foretage mere end 2 forsøg på udbedring og omblevering for samme mangel, med mindre der foreligger særlig grund, som gør at yderligere forsøg er rimeligt. Selvom køberen hverken kræver udbedring eller omlevering, kan sælger tilbyde udbedring eller omlevering i det tilfælde, at det sker uden ophold. I det tilfælde at sælger sørger for denne udbedring og eller ombytning, kan køber ikke kræve afslag eller hæve aftalen.

Prisafslag: I det tilfælde at manglen ikke udbedres eller varen ikke omleveres, kan køber kræve forholdsmæssig prisafslag.

Ophævelse af købet: I stedet for prisafslag kan køberen ophæve aftalen, undtagen når manglen er uvæsentlig.

Erstatning: Køberen kan også kræve erstatning for økonomisk tab, han eller hun har måtte lide som følge af at varen har en mangel jf. loven om forbrugerkøb. Køberen må anmelde kravet til sælgeren ved reklamation jf. nærværende kontrakts punkt 11. Reglerne om reklamation gælder ligeledes , og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier stillet af sælger.

10. Sælgers rettigheder ved købers mislighold

I det tilfælde at køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser jf. aftalen, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold på sælgerens side, kan sælgeren i henhold til reglerne i loven om forbrugerkøb efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve aftalen opfyldt, kræve aftalen ophævet samt kræve erstatning fra køberen. Sælgeren kan også efter omstændighederne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyrer ved ikke-forudbetalte ikke-afhentede varer.

Opfyldelse: I det tilfælde at køber ikke betaler, kan sælgeren fastholde købet og kræve at køber betaler købesummen (opfyldelse). Er varen ikke leveret, taber sælgeren sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsende kravet.

Ophævelse af aftale: Ved væsentlig betalingsmislighold eller anden væsentlig mislighold fra købers side, kan sælger ophæve aftalen. Sælger kan ikke ophæve aftalen, efter at købesummen er betalt. Sælgeren kan ophæve aftalen, hvis køber ikke betaler inden for rimelig tillægsfrist for opfyldelse af aftale, som sælger har sat. Sælger kan dog ikke hæve aftalen, så længe tillægsfristen løber, med mindre køberen har meddelt, at han eller hun ikke kan/vil betale.

Erstatning: Sælgeren kan kræve erstatning fra køberen for det økonomiske tab, han eller hun lider som følge af kontraktbruddet fra købers side jf. loven om forbrugerkøb.

Renter ved for sen betaling/inkassogebyr: Hvis køberen ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, kan sælgeren kræve renter af købesummen efter Rentelovens bestemmelser. Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel blive sendt til inkasso, og køberen kan da blive holdt ansvarlig for gebyrer i henhold til lov om inkassovirksomhed og anden inddrivning af forfaldende pengekrav.

Gebyr ved uafhentede ikke-forudbetalte varer: Hvis køberen undlader at afhente ubetalte varer, kan sælgeren pålægge køber et gebyr på kr. 300,- + fragt tur/retur. Gebyret må maksimalt dække sælgerens faktiske udlæg for at levere varen til køber. Et sådan gebyr kan ikke pålægges købere under 18 år.

11. Garanti

Garanti som gives af sælgeren eller producenten, giver køberen rettigheder i tillæg til de rettigheder, køberen allerede har efter den til enhver tid gældende lovgivning. En garanti indebærer dermed ingen begrænsninger i købers ret til reklamation og krav ved forsinkelse eller mangler jf. punkt 12 og 13.

12. Personoplysninger

Vi benytter de personoplysninger, du opgiver, til at efterleve vores forpligtelser overfor dig.

Når du handler hos os, opbevarer vi blandt andet navn, adresse og e-mail adresse. Dette er information, som vi behøver for at levere varerne til dig via den transportør du vælger samt til brug for eventuelt at kontakte dig i forbindelse med bestillingen.

City Self-Storage sælger ikke personoplysninger til tredjepart, og vi bytter- og videreformidler heller ikke sådanne informationer til tredjepart.

13. Konfliktløsninger

Parterne skal forsøge at løse eventuelle konflikter i mindelighed . Køberen kan tage kontakt med forbrugerrådet for at få bistand i en eventuel konflikt med sælger. Hvis en mindelig løsning ikke opnås efter mægling i Forbrugerrådet, kan parterne skriftligt begære at Forbrugerrådet indbringer sagen for retten til afgørelse.

Priser på opbevaring

Kontakt os gerne for mere information.

Vi tilbyder opbevaringsrum i forskellige størrelser, fra 0,5 til 150 m2. Find den størrelse, du har brug for, og se vores priser online.

Vi er her for at hjælpe dig

Vores opbevaringseksperter står altid klar til at hjælpe dig. De fleste af vores faciliteter er bemandet, så du kan få personlig hjælp på stedet. Vi er også tilgængelige på telefonen. Tøv ikke med at kontakte os.

Tlf: 70 15 11 11

Foretrækker du at chatte? Vi hjælper dig gerne via vores chatfunktion. Klik på knappen nederst til højre for at åbne chatten.

Klar til at booke opbevaring?

Bestil nemt online, eller kom ind i en af ​​vores butikker

Søg på hjemmesiden

Bliv ringet op  Hvad menes der med gratis van?

  Få van med i købet.

  Når du lejer denne lagerplads, får du rådighed over en gratis van, når du flytter dine ting ind på lageret. Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en rabatkode, som du kan benytte hos vores samarbejdspartnere.
  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Hvad er lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bærehjælp og chauffør med, når du bestiller lager.

  Ydelsen kræver 6 måneders binding af lagerlejen.

  Hvad er outlet?

  Outletlagre har lavere priser!

  Dette skyldes, at de har en lidt mærkelig form, en stolpe eller et rør på lageret eller lignende.